MUMDN2022

Uputstva autorima

Broj autora po radu: Po pravilu svaki rad može imati do 2 (dva) autora. Samo izuzetno mogu biti 3 (tri) autora.

Broj radova istog autora: Jedan autor može imati najviše 1 (jedan) rad kao jedini autor i još najviše 1 (jedan) rad kao koautor.

Informacije o autoru (autorima): U prvoj fusnoti moraju biti naznačeni osnovni podaci o autoru (autorima): zvanje, ustanova zaposlenja, e-mail adresa, broj telefona.

Jezici na kojima se primaju radovi: Radovi se primaju na engleskom, ruskom i srpskom jeziku.

Veličina (obim) rada: Oko 30.000 slovnih znakova sa belinama (jedan autorski tabak).

Apstrakt, ključne reči i rezime:  Na početku rada mora biti apstrakt na jeziku na kome je napisan rad, veličine ne više od 200 reči. Posle apstrakta idu ključne reči na jeziku na kome je napisan rad, s tim da ne bude više od 6-8 ključnih reči. Na kraju rada mora biti rezime na engleskom jeziku, sa najviše 200 reči.

Tehnička pitanja: Za pisanje radova koristiti tekst procesor, Microsoft Word 2007 i noviji. Format:  A4 (210 mm x 297 mm). Default tab stops:  1 cm All margins:  2,5 cm.

Fontovi: Times New Roman

  • Naziv rada – Times New Roman 14, Bold, kapitalna slova.
  • Ime autora – Times New Roman 12, Bold, mala slova.
  • Apstrakt, ključne reči i rezime – Times New Roman 10, Regular.
  • Naslovi i podnaslovi – Times New Roman 12, Bold,  prvi i drugi nivo – kapitalna slova, ostali nivoi – mala slova.
  • Font teksta – Times New Roman 12, Regular.
  • Literatura na kraju rada – Times New Roman 12, Regular.
  • Fusnote – Times New Roman 10, Regular.

 

Naslovi delova rada i užih celina:

Prvi nivo: NAZIV RADA, Times New Roman (velika slova), Bold, Font 14. Centered

Drugi nivo: 1 NASLOVI PITANJA U RADU, Times New Roman (velika slova), Bold, Font 12. Centered

Treći nivo: 1.1 Podnaslovi unutar pitanja, Times New Roman (mala slova), Bold, Font 12, Centered

Četvrti nivo: 1.1.1 Naslovi unutar podnaslova, Times New Roman (mala slova), bez Bolda, Font 12, Centered

 

Razmak (Spacing)

Line spacing: always Single

Spacing: Before: 0, After: 0

Pasusi: Prvi red u pasusu je uvučen za 0,5 inča (1,27 cm). Između pasusa nema praznog reda – tzv. evropski sistem pismenog oblikovanja pasusa. Razmak između naslova i podnaslova napraviti s jednim klikom na ENTER.

 

Slanje rada

Elektronskom poštom na adresu:

metodologija.nikola@gmail.com

metodolog.dn@gmail.com