MUMDN2022

Ciljevi konferencije

Ciljevi konferencije su da:

1) na argumentovan i kritički način ukaže na značaj fundamentalnih istraživanja za progres globalne zajednice i prosperitetni razvoj savremenih država kao i na neprihvatljiv odnose prema ovim istraživanjima;

2) upozori na posledice neadekvatnih fundamentalnih istraživanja na razvoj globalne zajednice i savremenih država;

 3) ukaže na štetnost kvazi naučnih saznanja u fundamentalnim istraživanjima za budući razvoj globalne zajednice i savremenih država;

4) naučnoj i široj javnosti, posebno subjektima odgovornim za naučnoistraživačku delatnost u međunarodnim organizacijama i nacionalnim državama skrene pažnja na neophodnost veće primene fundamentalnih prognostičkih i futuroloških istraživanja bez kojih nema razvoja globalne zajednice i savremenih država;

5) kritički se osvrne na neprihvatljiv status fundamentalnih istraživanja u svim poljima nauke, i

6) kritički sagleda mesto, ulogu i značaj metodologije nauka u koncipiranju i vođenju fundamentalnih istraživanja u svim poljima nauke i naučnim oblastima.